fbpx

OPERATIVNI LIZING

U svetu se operativni lizing ili dugoročni najam smatra daleko najpopularnijim oblikom posedovanja vozila u poslovnom svetu. Ova usluga nudi vozilo na odredjeni vremenski period, sa preciziranom kilometražom, uz nepromenjljivu mesečnu ratu. Rizike posedovanja vozila preuzima ponuđač na sebe dok Vi plaćate samo korišćenje vozila.

Zakup je namenjen prevashodno korišćenju putničkih vozila sa garantnim depozitom od 20% i trajanjem ugovora do 48 meseci. Zakup pruža mogućnost Zakupcu da po isteku ugovora vozilo vrati ili obnovi ugovor za novo, modernije vozilo. Vozilo se može prodati trećem licu, kojeg odredi zakupac.

ŠTA JE ZAKUP?

Zakup je forma korišćenja izabranog predmeta. Zakup ne nudi vlasništvo, već korišćenje i upravljanje predmetom. Zakup je za bilans neutralni model finansiranja, koji ne povećava zaduženost preduzeća i nudi prednost sa stanovišta likvidnosti. Zakup smanjuje osnovicu poreza na dobit, budući da su rate poreski priznat trošak. Zakupnine su fiksne i služe kao osnovica za jasnu i preciznu kalkulaciju troškova perioda, što je jako važno za preduzeće.

 

VLASNIŠTVO

Za vreme trajanja ugovora o zakupu, predmet ugovora je vlasništvo rent kuće. Po isteku ugovora nema prenosa vlasništva na zakupca.

 

POSTUPAK

Postupak zaključenja ugovora o lizingu vrlo je jednostavan i brz, i nije uslovljen dodatnim osiguranjima koja postoje kod kredita. On se sastoji od sledećih faza:

Birate predmet lizinga kod proizvodjača ili ovlašćenog lica;
Predate zahtev za odobrenje lizinga i dokumentacija potrebna za procenu boniteta;
Nakon odobrenja finansiranja potpisuje se ugovor, uplaćuje se depozit;
Predajete sredstva obezbedjenja plaćanja;
Preuzimate na korišćenje predmet lizinga.

 

Postoje tri osnovna uslova koje primalac lizinga mora da zadovolji

1. Pozitivna ocena boniteta; 
2. Uplata akontacije i PDV-a za finansijski lizing i troškova odobrenja sa troškovima registracije ugovora (zakonska obaveza)
3. Ispravno predata sredstva obezbedjenja plaćanja;

 

USLOVI

OSNOVNE KARAKTERISTIKE RENT-A

Zakupodavac snosi sav rizik i koristi po pitanju svojine nad predmetom zakupa.

Predmet zakupa se vodi u knjigama zakupodavca. Iznos zakupnine za klijenta predstavlja rashod koji se priznaje u poreskom bilansu. Zakupac na početku ugovora daje depozit (obično 20% od neto cene predmeta zakupa). Ovaj iznos se vraća zakupcu nakon isteka ugovora. PDV (20%) se plaća kroz rate.
Rent se ne pojavljuje u izveštaju Kreditnog Biroa.

 

Lizing aranžmani omogućavaju pravnim i fizičkim licima jednostavniji, brži i jeftiniji način nabavke opreme, naročito u uslovima nedostatka sopstvenog kapitala, nedovoljno povoljnih bankarskih kredita, nefunkcionisanja pravne države, kao i zbog postojanja poreskih olakšica. Korisnicima lizinga ti aranžmani obezbeđuju finansiranje kupovine sa pravom korišćenja predmeta lizinga do isteka ugovora, a pravo svojine prenosi se na korisnika tek po isplati poslednje rate. Na teritoriji Srbije finansijski lizing pravno je regulisan odredbama Zakona o finansijskom lizingu.

Kod operativnog lizinga- dugoročnog zakupa, nakon isteka perioda lizinga, korisnik vraća predmet lizinga davaocu lizinga.

 

NAJČEŠĆA
PITANJA

Postoje tri osnovna uslova koje primalac lizinga mora da zadovolji

-Ko sve može da uzme automobil na lizing?

Korisnici lizinga mogu biti: fizička lica, poljoprivrednici, preduzetnici i pravna lica. Osnovni preduslov je da ste punoletni državljanin Srbije, odn. da je preduzeće registrovano u Srbiji. Fizička lica moraju imati stalno zaposlenje za poslednjih 6 meseci, a preduzeća bar 2 godine pozitivnog poslovanja.

Posebni uslovi važe za fizička lica. Polovina plate mora da pokrije mesečnu ratu za vozilo.

-Da li je obavezno kasko osiguranje?

Jeste, pošto je osnovna garancija finansiranja vozilo kasko osigurano. Kasko obuhvata rizik krađe, mehanička oštećenja, elementarne nepogode i važi u Srbiji i Evropi.

-Kakvo je učešće i uslovi finansiranja?

U zavisnosti od lizing preduzeća, možete dati depozit u rasponu od 10 % do 25 % od cene vozila sa carinom.

-Razlike između finansijskog i operativnog lizinga?

Sastoje se pre svega u tome što finansijski lizing predstavlja finansiranje kupovine, a operativni finansiranje korišćenja predmeta lizinga i što kod finansijskog lizinga postoji imovinski rizik, odnosno rizik propasti ili oštećenja predmeta lizinga, koji snosi korisnik lizinga, dok je kod operativnog taj rizik na davaocu lizinga

Prednosti

Još neke prednosti ove usluge su:

Manja kamatna stopa;
Manje startno plaćanje s obzirom da se PDV ne plaća odmah kao kod finansisjkog lizinga, već se daje depozit na cenu vozila bez PDV;
Troškovi zakupa vozila se obračunavaju kao materijalni troškovi;
Svoje troškove lako planirate jer Vam ovaj leasing predstavlja stabilnu strukturu troškova u obliku mesečnih lizing rata izraženih u EUR;
Korišćenjem zakupa ne smanjuje se kreditna sposobnost klijenta;
Smanjićete troškove administracije (lizing kuća obavlja celokupan administrativni posao vezan za vozila umesto Vas) i broja ljudi zaduženih za vozni park u Vašoj kompaniji;
Nemate dugoročnih obaveza – odgovorni ste za vozilo samo u periodu predviđenim ugovorom (od 24 do 60 meseci u zavisnosti od Vaših potreba);
Lizing kompanija registruje vozilo za Vas;
Poboljšanje „cash flow“-a unutar kompanije plaćanjem samo delimične amortizacije vozila (amortizacija se obračunava samo za period korišćenja vozila);
Preduzeće ili pojedinac plaćaju lizing naknade iz profita ostvarenog po osnovu korišćenja predmeta lizinga.
Primaocu lizinga uglavnom ne trebaju žiranti (samo ponekad se od primaoca lizinga traže i žiranti).Davaoci lizinga lakše dolaze do državine predmeta lizinga u slučaju nesolidnosti primaoca lizinga;

Scroll to Top
Odabirom željenog termina ne znači i potvrđeno vreme servisa. Termin smatrajte potvrđenim nakon poziva servisnog savetnika i potvrde istog. Uskoro će Vas kontaktirati servisni savetnik.
* Saglasan sam i prihvatam, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnosti i podataka (Službeni glasnik RS br. 97/08 i 104/09), da Prodavac ili lice (fizičko/pravno) koje Prodavac ovlasti može koristiti za potrebe analize i istraživanja tržišta, moje podatke koje sam dao, što podrazumeva i istraživanje zadovoljstva kupca.