Konfigurator automobila Test vožnja

Finansijski lizing - Škoda Alpros

Osnovna razlika između kredita i lizinga je ta što je kod lizinga osnovna svrha korišćenje predmeta finansiranja (automobila), a ne vlasništvo nad njim. Vlasnik vozila je lizing preduzeće do otplate vozila, s tim što su sva prava korišćenja preneta na Vas kao kupca (korisnika lizinga). Po isplati poslednje rate, korisnik lizinga stiče pravo da otkupi predmet lizinga ili da produži ugovor. Pravno lice u knjigama vodi vozilo kao svoje osnovno sredstvo.

Šta je zakup

Zakup je forma korišćenja izabranog predmeta. Zakup ne nudi vlasništvo, već korišćenje i upravljanje predmetom. Zakup je za bilans neutralni model finansiranja, koji ne povećava zaduženost preduzeća i nudi prednost sa stanovišta likvidnosti. Zakup smanjuje osnovicu poreza na dobit, budući da su rate poreski priznat trošak. Zakupnine su fiksne i služe kao osnovica za jasnu i preciznu kalkulaciju troškova perioda, što je jako važno za preduzeće.

Vlasništvo

Za vreme trajanja ugovora o zakupu, predmet ugovora je vlasništvo rent kuće. Po isteku ugovora nema prenosa vlasništva na zakupca.

Postupak

Postupak zaključenja ugovora o lizingu vrlo je jednostavan i brz, i nije uslovljen dodatnim osiguranjima koja postoje kod kredita. On se sastoji od sledećih faza:
Birate predmet lizinga kod proizvodjača ili ovlašćenog lica;Predate zahtev za odobrenje lizinga i dokumentacija potrebna za procenu boniteta;Nakon odobrenja finansiranja potpisuje se ugovor, uplaćuje se depozit;Predajete sredstva obezbedjenja plaćanja;Preuzimate na korišćenje predmet lizinga.

Uslovi

Postoje tri osnovna uslova koje primalac lizinga mora da zadovolji

1. Pozitivna ocena boniteta
2. Uplata akontacije i PDV-a za finansijski lizing i troškova odobrenja sa troškovima registracije ugovora (zakonska obaveza)
3. Ispravno predata sredstva obezbedjenja plaćanja

Zakupodavac snosi sav rizik i koristi po pitanju svojine nad predmetom zakupa.

Predmet zakupa se vodi u knjigama zakupodavca. Iznos zakupnine za klijenta predstavlja rashod koji se priznaje u poreskom bilansu. Zakupac na početku ugovora daje depozit (obično 20% od neto cene predmeta zakupa). Ovaj iznos se vraća zakupcu nakon isteka ugovora. PDV (20%) se plaća kroz rate.Rent se ne pojavljuje u izveštaju Kreditnog Biroa.

Lizing aranžmani omogućavaju pravnim i fizičkim licima jednostavniji, brži i jeftiniji način nabavke opreme, naročito u uslovima nedostatka sopstvenog kapitala, nedovoljno povoljnih bankarskih kredita, nefunkcionisanja pravne države, kao i zbog postojanja poreskih olakšica. Korisnicima lizinga ti aranžmani obezbeđuju finansiranje kupovine sa pravom korišćenja predmeta lizinga do isteka ugovora, a pravo svojine prenosi se na korisnika tek po isplati poslednje rate. Na teritoriji Srbije finansijski lizing pravno je regulisan odredbama Zakona o finansijskom lizingu.

Kod operativnog lizinga- dugoročnog zakupa, nakon isteka perioda lizinga, korisnik vraća predmet lizinga davaocu lizinga.

Postoje tri osnovna uslova koje primalac lizinga mora da zadovolji

Ko sve može da uzme automobil na lizing?

Korisnici lizinga mogu biti: fizička lica, poljoprivrednici, preduzetnici i pravna lica. Osnovni preduslov je da ste punoletni državljanin Srbije, odn. da je preduzeće registrovano u Srbiji. Fizička lica moraju imati stalno zaposlenje za poslednjih 6 meseci, a preduzeća bar 2 godine pozitivnog poslovanja.

Da li je obavezno kasko osiguranje?

Jeste, pošto je osnovna garancija finansiranja vozilo kasko osigurano. Kasko obuhvata rizik krađe, mehanička oštećenja, elementarne nepogode i važi u Srbiji i Evropi.

Kakvo je učešće i uslovi finansiranja?

U zavisnosti od lizing preduzeća, možete dati depozit u rasponu od 10 % do 25 % od cene vozila sa carinom.

Razlike između finansijskog i operativnog lizinga?

Sastoje se pre svega u tome što finansijski lizing predstavlja finansiranje kupovine, a operativni finansiranje korišćenja predmeta lizinga i što kod finansijskog lizinga postoji imovinski rizik, odnosno rizik propasti ili oštećenja predmeta lizinga, koji snosi korisnik lizinga, dok je kod operativnog taj rizik na davaocu lizinga